Ανανέωση Aδειών Κυκλοφορίας για 2016

Πιο κατω θα βρείτε την ανακοινωση του ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για την Ανανέωση Aδειών Κυκλοφορίας για 2016

——

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τµήµα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση µε την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων για το 2016:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΔΕΙΩΝ-20161. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Πέµπτη 7.1.2016

  • (α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy
  • (β) σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα,
  • (γ) σε εµπορικές Τράπεζες,
  • (δ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
  • (ε) στα Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών,
  • (στ) στα Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών.

2. Η τελευταία ηµεροµηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Πέµπτη 10.3.2016.

3. Τονίζεται ότι, ο µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται µέχρι την Πέµπτη 10.3.2016 χωρίς επιβάρυνση.

4. Με βάση την ίδια νοµοθεσία για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας, που θα γίνονται µετά από την Πέµπτη 10.3.2016, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισµα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόµενο ποσό για το τρέχον έτος.

5. Ο έλεγχος των οχηµάτων θα αρχίσει την Παρασκευή 11.3.2016 και από την ηµεροµηνία αυτή η Αστυνοµία και το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήµατα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

6. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:

  • Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ
  • Ασφάλεια

7. Το ΤΟΜ συµβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος τους έγκαιρα και να µην περιµένουν τις τελευταίες µέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόµενη υπερφόρτωση του συστήµατος που µπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

8. Υπενθυµίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος τους κατά το 2015 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2016 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήµατος, µε τη συµπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.

9. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήµατος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήµατος (ΤΟΜ 98) συνοδευόµενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχηµάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ηµεροµηνία καταστροφής του οχήµατος.

10. Οι άδειες κυκλοφορίας µπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, στα Επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

11. Υπενθυµίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραµµένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 17 ∆εκεµβρίου, 2015